Livres | Equipementiers

TsNIRTI (ex TsNII-108)

NPO Avtomatiki

MNIIRS (ex NII-695)

NIITV

NPO IT

MOKB Mars

VIAM

RKS (ex RNII KP)

NPTs AP

OKB MEI

TsNII Kometa (SKB-41 du KB-1)

LOMO

NPP Zvezda (ex Usine 918)

NII PM

NPP Istok

NPO Nauka

Aeropribor-Voskhod

UOMZ

TMZ

MAK Vympel

OKB Vympel (ex SKB-30 du KB-1)

Kievski Radiozavod

NPO Elekon

PO Kommounar